▪ Implicitné jazykové znalosti dieťaťa     IMPLICITNÉ JAZYKOVÉ ZNALOSTI DIEŤAŤA MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU


  VEGA 1/0353/18
ANOTÁCIA PROJEKTU:

Projekt má charakter cieľovo orientovaného základného lingvistického výskumu a uplatňuje transdisciplinárny prístup. Cieľom projektu je realizovať výskum vytypovaných okruhov implicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku hovoriaceho po slovensky. Projekt nadväzuje na slovenské a zahraničné výskumy vývinovej psycholingvistiky, kognitívnej lingvistiky a aplikovanej lingvistiky. Zámerom projektu je rozšírenie doterajšieho vedeckého poznania o prvotných, spontánnych predstavách dieťaťa (prekoncepciách) o jazykových pojmoch, vzťahoch a procesoch. Výskumný postup je založený na kvalitatívnej metodológii s využitím zodpovedajúcich výskumných procedúr. Výsledky analýzy a interpretácie získaných empirických dát poslúžia jednak vedeckému poznaniu o jazykovom vývine dieťaťa mladšieho školského veku hovoriaceho po slovensky a jednak môžu slúžiť ako konceptuálne východisko pre rozvíjanie explicitných jazykových znalostí v inštitucionálnom jazykovom vzdelávaní.VEDECKÉ CIELE PROJEKTU:

Hlavný cieľ: Základný lingvistický výskum vytypovaných okruhov implicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku hovoriaceho po slovensky.1. Ciele v teoretickej rovine:

a) Uskutočniť analýzu slovenských a zahraničných teórií vývinovej psycholingvistiky, kognitívnej lingvistiky a aplikovanej lingvistiky vo vzťahu k výskumu jazykových znalostí dieťaťa.

b) Analyzovať doterajšie domáce a zahraničné empirické výskumy týkajúce sa jednotlivých oblastí jazykového vývinu a jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku.


2. Ciele v empirickej rovine:

a) Realizovať empirický výskum implicitných jazykových znalostí dieťaťa (detských prvotných predstáv, prekoncepcií) o jazykových pojmoch, vzťahoch a procesoch vo vytypovaných obsahových oblastiach slovenského jazyka.

b) Uskutočniť komparáciu zistení o implicitných znalostiach slovenčiny ako materinského jazyka s explicitnými znalosťami dieťaťa mladšieho školského veku o cudzom jazyku (na materiáli angličtiny).

c) Analyzovať a interpretovať empirické údaje.


3. Ciele v rámci syntézy teoretických a empirických zistení:

a) Konfrontovať výsledky empirického výskumu s doterajšími vedeckými zisteniami o implicitných jazykových znalostiach dieťaťa mladšieho školského veku.

b) Analyzovať vzťah zistených implicitných jazykových znalostí dieťaťa s explicitnými jazykovými znalosťami, ktorými by sa malo rozvíjať prirodzené jazykové vedomie dieťaťa.

c) Výskumné zistenia syntetizovať a publikovať ako vedeckú monografiu.

VÝSTUP PROJEKTU:RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV:

Vedúca projektu: prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.

Spoluriešitelia: prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Eva Gogová, PhD., Mgr. Juraj Kresila, PhD., Mgr. Marta Kopčíková, PhD., Mgr. Ivan Ropovik, PhD., Mgr. Dávid Dziak (doktorand), Mgr. Katarína Drozdová (doktorandka)