▪ Aktuality     

Vedecký seminár Edukačné a vývinové aspekty jazykových znalostí dieťaťa (19. 6. 2020)


Vedecký seminár, ktorý sa uskutoční dňa 19. 6. 2020 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, je organizovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0353/18 Implicitné jazykové znalosti dieťaťa mladšieho školského veku. Cieľom seminára je prezentácia výskumov a predovšetkým vedecká diskusia o edukačných a vývinových aspektoch jazykových znalostí dieťaťa v prvom (materinskom) jazyku, ako aj v ďalších osvojovaných jazykoch.


Tematické zameranie vedeckého seminára: • Koncept jazykovej znalosti vo vývinovom a v edukačnom kontexte. • Výskumy implicitných jazykových znalostí dieťaťa. • Vzťah implicitných a explicitných jazykových znalostí vo vyučovaní jazyka (prvého jazyka a ďalších jazykov). • Výskumy jazykového vývinu dieťaťa. • Výskumy detských prekonceptov jazykových a metajazykových javov. • Lingvodidaktické koncepcie jazykovo-komunikačného rozvíjania dieťaťa.


Abstrakty vedeckého seminára (pdf)
Program vedeckého seminára (pdf)